BASES LEGALS CONCURS AUTOTERÀPIA

BASES LEGALS CONCURS AUTOTERÀPIA

1. OBJECTE

Sorteig de 10 places en un curs de “Conducció Segura de 4h” en el Circuit Escola de FAST Enginyeria SL en el Parcmotor Castellolí en data proposada pel propi circuit.

2. TERMINI

La inscripció al sorteig s’iniciarà el dia 13 de Maig del 2019 i finalitzarà el dia 2 de Juny del 2019.

3. FORMA DE PARTICIPACIÓ

Per participar en el sorteig cal ser major d’edat i disposar del carnet de conduir B en vigor i omplir el formulari d’inscripció que es troba en aquesta web (https://www.fastparcmotor.com/sorteig) i només es podrà participar en el sorteig una vegada per persona.

4. SELECCIÓ DE GUANYADORS

El sorteig es realitzarà davant notari en un termini inferior a 7 dies posteriors al tancament de les inscripcions al sorteig.

5. PREMI

El premi d’aquest sorteig són 10 places en un curs de “Conducció Segura de 4h” valorat en  175 euros cadascún. El premi és nominatiu i intransferible i no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o qualsevol altre premi, ni ser objecte de canvi o alteració.

6. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT

L’organització es posarà en contacte amb les persones guanyadores mitjançant correu electrònic i/o telèfon a partir del 10 de Juny. Un cop notificat el premi, en cas de no rebre resposta per part del premiat en 24h es procedirà a notificar-ho al primer suplent, i així de forma successiva, amb el mateix termini de 24h en cas de no rebre resposta.

7.  PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i seguint les recomanacions i instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), es informa que les dades personals que siguin proporcionades pels participants rebran el següent tractament:

Responsables: Les dades de caràcter personal sol·licitades i facilitades són incorporades a un fitxer de titularitat privada el responsable del tractament i únic destinatari és FAST Enginyeria SL

Dades sol·licitades: Per participar en el sorteig caldrà facilitar les dades següents mitjançant el formulari facilitat a l’efecte:

  • Nom, cognoms i edat del participant
  • Telèfon i correu electrònic
  • Població i codi postal.

Finalitat: Les dades sol·licitades són necessàries per a la realització de la present promoció, més concretament, s’empraran per:

  • Identificar els participants.
  • Gestionar la realització del sorteig
  • Comunicació del premi

Les dades es conservaran durant el període de durada de la promoció i, posteriorment, durant els terminis legals exigits.

Legitimació: La base legal per al tractament de les seves dades és la gestió i execució de la present promoció.

Destinataris: Les dades personals no se cediran a tercers excepte a proveïdors de serveis i a tercers necessaris per a la gestió de la present promoció.

Drets: Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

L’exercici de drets es pot exercir mitjançant escrit remès a FAST Enginyeria SL, Ctra. N-IIa Km.560, 098719 Castellolí, o bé a través del correu electrònic info@fastparcmotor.com

8. FISCALITAT

De conformitat amb la normativa fiscal aplicable, s’informa als participants que els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes, o combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a compte de IRPF sempre que el valor del premi (inclòs l’Impost sobre el valor Afegit) sigui superior a 300 euros.

9. MODIFICACIONS

FAST Enginyeria SL es reserva el dret d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta promoció, notificant-ho amb la suficient antelació.

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en la promoció suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï el promotor. Es podrà demanar al guanyador un document escrit acceptant tots els termes i condicions de la promoció.

11. JURISDICCIO I LLEI APLICABLE

Les presents bases es regeixen per la llei espanyola. Els participants accepten que qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació i execució d’aquestes bases quedaran sotmeses a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat d’Igualada.